تمبر پهلوی

 
تمبر نجات دنیا از گرسنگی
4202 - تمبر نجات دنیا از گرسنگی

60,000 تومان

   
تمبر سپاه دانش
4208 - تمبر سپاه دانش

60,000 تومان

   
تمبر دیدار پادشاه دانمارک
4203 - تمبر دیدار پادشاه دانمارک

80,000 تومان

   
تمبر دیدار ملکه هلند
4207 - تمبر دیدار ملکه هلند

90,000 تومان

 
 
تمبر صدمین سال صلیب سرخ
4206 - تمبر صدمین سال صلیب سرخ

90,000 تومان

   
تمبر سد همدان
4205 - تمبر سد همدان

60,000 تومان

   
تمبر لوایح ششگانه
4201 - تمبر لوایح ششگانه

70,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور آلمان
4211 - تمبر دیدار رئیس جمهور آلمان

90,000 تومان

 
 
تمبر کارخانه کود شیمیایی
4210 - تمبر کارخانه کود شیمیایی

100,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور فرانسه
4209 - تمبر دیدار رئیس جمهور فرانسه

90,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور شوروی
4215 - تمبر دیدار رئیس جمهور شوروی

70,000 تومان

   
تمبر دیدار رئیس جمهور هند
4204 - تمبر دیدار رئیس جمهور هند

70,000 تومان

 
 
تمبر سالروز درگذشت آتاتورک
4216 - تمبر سالروز درگذشت آتاتورک

80,000 تومان

             
 
در حال بارگذاری...