تمبر پهلوی

3501 - تمبر بیمارستان نمازی شیراز

کد کالا: 35011

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 25 در 40 / 5 قطعه / 50 قطعه / 11 در 12.5 / نسبتا کمیاب

سری1 عنوان تمبر: افتتاح بیمارستان نمازی شیراز   تاریخ انتشار :  1 فروردین 1335... بیشتر 


3501 - تمبر بیمارستان نمازی شیراز - بلوک

کد کالا: 35014

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 50 در 80 / 20 قطعه / 50 قطعه / 11 در 12.5 / بلوک کمیاب

سری1 عنوان تمبر:  افتتاح بیمارستان نمازی شیراز   تاریخ انتشار :  1 فروردین 1335... بیشتر 


3502 - تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک

کد کالا: 35021

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو / 33 در 45 / 1 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5 / قدیمی و کمیاب

سری2 عنوان تمبر:  دهمین سال کمیته ملی المپیک   تاریخ انتشار :  25 اردیبهشت 1335... بیشتر 


3504 - تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی

کد کالا: 35041

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 31 در 41 / 2 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5

سری4 عنوان تمبر:  جمبوری ملی پیشاهنگی   تاریخ انتشار :  14 مرداد 1335... بیشتر 


3502 - تمبر دهمین سال کمیته ملی المپیک - بلوک

کد کالا: 35024

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 66 در 90 / 4 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5 / بلوک بسیار کمیاب

سری2 عنوان تمبر:  دهمین سال کمیته ملی المپیک   تاریخ انتشار :  25 اردیبهشت 1335... بیشتر 


3504 - تمبر جمبوری ملی پیشاهنگی - بلوک

کد کالا: 35044

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 62 در 82 / 8 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5 / بلوک کمیاب

سری4 عنوان تمبر:  جمبوری ملی پیشاهنگی   تاریخ انتشار :  14 مرداد 1335... بیشتر 


3503 - تمبر خواجه نصیرالدین طوسی

کد کالا: 35031

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 33 در 44 / 3 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5 / قدیمی و کمیاب

سری3 عنوان تمبر:  هفتصدمین سال درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی   تاریخ انتشار :  5 خرداد... بیشتر 


3506 - تمبر روز ملل متحد

کد کالا: 35061

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 31 در 41 / 2 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5

سری6 عنوان تمبر:  روز ملل متحد (سری4)   تاریخ انتشار :  2 آبان 1335  ... بیشتر 


3503 - تمبر خواجه نصیرالدین طوسی - بلوک

کد کالا: 35034

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 66 در 88 / 12 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5 / بلوک کمیاب

سری3 عنوان تمبر:  هفتصدمین سال درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی   تاریخ انتشار :  5 خرداد... بیشتر 


3506 - تمبر روز ملل متحد - بلوک

کد کالا: 35064

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 62 در 82 / 8 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5 / بلوک کمیاب

سری6 عنوان تمبر:  روز ملل متحد (سری4)   تاریخ انتشار :  2 آبان 1335  ... بیشتر 


3505 - تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت

کد کالا: 35051

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 31 در 41 / 1 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5

سری5 عنوان تمبر:  ششمین کنگره منطقه ای سازمان جهانی بهداشت   تاریخ انتشار :  28... بیشتر 


3508 - تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان

کد کالا: 35081

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 33 در 42 / 1 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5

سری8 عنوان تمبر:  دیدار اسکندرمیرزا رئیس جمهور پاکستان   تاریخ انتشار :  9 آبان 1335... بیشتر 


3505 - تمبر کنگره سازمان جهانی بهداشت - بلوک

کد کالا: 35054

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 62 در 82 / 4 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5

سری5 عنوان تمبر:  ششمین کنگره منطقه ای سازمان جهانی بهداشت   تاریخ انتشار :  28... بیشتر 


3508 - تمبر دیدار رئیس جمهور پاکستان - بلوک

کد کالا: 35084

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 66 در 84 / 4 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5 / نسبتا کمیاب

سری8 عنوان تمبر:  دیدار اسکندرمیرزا رئیس جمهور پاکستان   تاریخ انتشار :  9 آبان 1335... بیشتر 


3507 - تمبر صدمین سال تلگراف در ایران

کد کالا: 35071

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 31 در 41 / 2 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5

سری7 عنوان تمبر:  یکصدمین سال تاسیس تلگراف در ایران   تاریخ انتشار :  4 آبان 1335... بیشتر 


3507 - تمبر صدمین سال تلگراف در ایران - بلوک

کد کالا: 35074

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 62 در 82 / 8 قطعه / 50 قطعه / 2 / 11 در 12.5 / بلوک کمیاب

سری7 عنوان تمبر:  یکصدمین سال تاسیس تلگراف در ایران   تاریخ انتشار :  4 آبان 1335... بیشتر 


3509 - تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی

کد کالا: 35091

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 33 در 43 / 1 قطعه / 50 قطعه / 2 / 12.5 / نسبتا کمیاب

سری9 عنوان تمبر:  یکصدمین سال تولد بیدن پاول - موسس پیشاهنگی جهان        ... بیشتر 


3509 - تمبر بیدن پاول موسس پیشاهنگی - بلوک

کد کالا: 35094

[به مانا آلبوم منتقل شد : اینجا کلیک کنید]
1335 / یادگاری / نو-با کیفیت عالی / 66 در 86 / 4 قطعه / 50 قطعه / 2 / 12.5 / بلوک کمیاب

سری9 عنوان تمبر:  یکصدمین سال تولد بیدن پاول - موسس پیشاهنگی جهان        ... بیشتر 

 
در حال بارگذاری...