اسکناسهای تابلویی

 
اسکناس  20 فرانک فرانسه (تک بانکی)
اسکناس 20 فرانک فرانسه (تک بانکی)

65,000 تومان

   
اسکناس  20 فرانک فرانسه (جفت بانکی)
اسکناس 20 فرانک فرانسه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو (تک بانکی)
اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو (جفت بانکی)
اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 فرانک 2000 چاد (تک بانکی)
اسکناس 1000 فرانک چاد (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 فرانک چاد (جفت بانکی)
اسکناس 1000 فرانک چاد (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 کولون کاستاریکا (تک بانکی)
اسکناس 5 کولون کاستاریکا (تک بانکی)

14,000 تومان

   
اسکناس 5 کولون کاستاریکا (جفت بانکی)
اسکناس 5 کولون کاستاریکا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو (تک بانکی)
اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو (تک بانکی)

34,000 تومان

   
اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو (جفت بانکی)
اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 فرانک کامرون (تک بانکی)
اسکناس 500 فرانک کامرون (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 فرانک کامرون (جفت بانکی)
اسکناس 500 فرانک کامرون (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...