جزایر ایستر

پرچم جزیره ایستر

نام کشور: جزایر ایستر
پایتخت: هانگارو
واحد پول: پزوتای شیلی
نشان ملی:

نشان رسمی جزیره ایستر

Easter island and south america.jpg

 
اسکناس 500 رانگو جزایر ایستر
اسکناس 500 رانگو جزایر ایستر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 رانگو جزایر ایستر
اسکناس 500 رانگو جزایر ایستر (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...