جزایر ایستر

پرچم جزیره ایستر

نام کشور: جزایر ایستر
پایتخت: هانگارو
واحد پول: پزوتای شیلی
نشان ملی:

نشان رسمی جزیره ایستر

Easter island and south america.jpg

 
اسکناس 500 رانگو جزایر ایستر
اسکناس 500 رانگو جزایر ایستر

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...