آفریقا

 
اسکناس 1 دلار 2007 زیمبابوه
اسکناس 1 دلار 2007 زیمبابوه

فروخته شده
   
اسکناس 1 دینار 2004 لیبی
اسکناس 1 دینار 2004 لیبی

فروخته شده
   
اسکناس 1 دینار 2013 لیبی
اسکناس 1 دینار 2013 لیبی

فروخته شده
   
اسکناس 1 دینار لیبی
اسکناس 1 دینار لیبی

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 زئیر زئیر
اسکناس 1 زئیر زئیر

فروخته شده
   
اسکناس 1 سنتایم کنگو
اسکناس 1 سنتایم کنگو

فروخته شده
   
اسکناس 1 نکفا اریتره
اسکناس 1 نکفا اریتره

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند 1964 مصر
اسکناس 1 پوند 1964 مصر

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 پوند سنت هلنا
اسکناس 1 پوند سنت هلنا

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند سودان
اسکناس 1 پوند سودان

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند سودان جنوبی
اسکناس 1 پوند سودان جنوبی

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند مصر
اسکناس 1 پوند مصر

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 کواچا مالاوی
اسکناس 1 کواچا مالاوی

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 دینار 1990 لیبی
اسکناس 1/2 دینار 1990 لیبی

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 دینار لیبی
اسکناس 1/2 دینار لیبی

فروخته شده
   
اسکناس 1/4 دینار لیبی
اسکناس 1/4 دینار لیبی

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 امالانگنی 2006 سوآزیلند
اسکناس 10 امالانگنی 2006 سوآزیلند

فروخته شده
   
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند

فروخته شده
   
اسکناس 10 بیر اتیوپی
اسکناس 10 بیر اتیوپی

فروخته شده
   
اسکناس 10 دالاسی 2006 گامبیا
اسکناس 10 دالاسی 2006 گامبیا

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 دالاسی 2015 گامبیا
اسکناس 10 دالاسی 2015 گامبیا

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار 2009 زیمبابوه
اسکناس 10 دلار 2009 زیمبابوه

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار لیبریا
اسکناس 10 دلار لیبریا

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار نامیبیا
اسکناس 10 دلار نامیبیا

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 دینار تونس
اسکناس 10 دینار تونس

فروخته شده
   
اسکناس 10 دینار لیبی
اسکناس 10 دینار لیبی

فروخته شده
   
اسکناس 10 راند افریقای جنوبی
اسکناس 10 راند افریقای جنوبی

فروخته شده
   
اسکناس 10 روپیه سیشل
اسکناس 10 روپیه سیشل

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 سدی غنا
اسکناس 10 سدی غنا

فروخته شده
   
اسکناس 10 سنتایم کنگو
اسکناس 10 سنتایم کنگو

فروخته شده
   
اسکناس 10 شیلینگ 1978 کنیا
اسکناس 10 شیلینگ 1978 کنیا

فروخته شده
   
اسکناس 10 فرانک بروندی
اسکناس 10 فرانک بروندی

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...