اریتره

 
اسکناس 1 نکفا اریتره (تک بانکی)
اسکناس 1 نکفا اریتره (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 نکفا اریتره
اسکناس 1 نکفا اریتره (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 نکفا 2012 اریتره (تک بانکی)
اسکناس 10 نکفا 2012 اریتره (تک بانکی)

30,000 تومان  23,000 تومان

   
اسکناس 10 نکفا 2012 اریتره (جفت بانکی)
اسکناس 10 نکفا 2012 اریتره (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 نکفا اریتره
اسکناس 10 نکفا اریتره (تک بانکی)

27,000 تومان  20,000 تومان

   
اسکناس 10 نکفا اریتره (جفت بانکی)
اسکناس 10 نکفا اریتره (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 نکفا اریتره
اسکناس 20 نکفا اریتره (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 نکفا اریتره (جفت بانکی)
اسکناس 20 نکفا اریتره (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 نکفا اریتره
اسکناس 5 نکفا اریتره (تک بانکی)

16,000 تومان  13,000 تومان

   
اسکناس 5 نکفا اریتره (جفت بانکی)
اسکناس 5 نکفا اریتره (جفت بانکی)

32,000 تومان  26,000 تومان

         
 
در حال بارگذاری...