الجزایر

نام کشور: الجزایر
پایتخت: الجزیره
واحد پول: دینار الجزایر
معنی نام کشور: جزیره ها

نشان ملی:

 
اسکناس 20 دینار الجزایر (تک بانکی)
اسکناس 20 دینار الجزایر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 دینار الجزایر (جفت بانکی)
اسکناس 20 دینار الجزایر (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...