اوگاندا

 
اسکناس 100 شیلینگ  1973 اوگاندا (تک بانکی)
اسکناس 100 شیلینگ 1973 اوگاندا (تک بانکی)

84,000 تومان

   
اسکناس 100 شیلینگ  1973 اوگاندا (جفت بانکی)
اسکناس 100 شیلینگ 1973 اوگاندا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 شیلینگ  1979 اوگاندا (تک بانکی)
اسکناس 100 شیلینگ 1979 اوگاندا (تک بانکی)

34,000 تومان

   
اسکناس 100 شیلینگ  1979 اوگاندا (جفت بانکی)
اسکناس 100 شیلینگ 1979 اوگاندا (جفت بانکی)

68,000 تومان

 
 
اسکناس 1000 شیلینگ  1986 اوگاندا (تک بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ 1986 اوگاندا (تک بانکی)

28,000 تومان

   
اسکناس 1000 شیلینگ  1986 اوگاندا (جفت بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ 1986 اوگاندا (جفت بانکی)

56,000 تومان

   
اسکناس 1000 شیلینگ 2010 اوگاندا (تک بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ 2010 اوگاندا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 شیلینگ 2010 اوگاندا (جفت بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ 2010 اوگاندا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 شیلینگ اوگاندا
اسکناس 1000 شیلینگ اوگاندا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 شیلینگ اوگاندا
اسکناس 1000 شیلینگ اوگاندا (جفت بانکی)

48,000 تومان

   
اسکناس 20 شیلینگ  1973 اوگاندا (تک بانکی)
اسکناس 20 شیلینگ 1973 اوگاندا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 شیلینگ  1973 اوگاندا (جفت بانکی)
اسکناس 20 شیلینگ 1973 اوگاندا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...