تانزانیا

 
اسکناس 100 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)
اسکناس 100 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)
اسکناس 100 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 شیلینگ 1993 تانزانیا (تک بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ 1993 تانزانیا (تک بانکی)

150,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 1000 شیلینگ 1993 تانزانیا (جفت بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ 1993 تانزانیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 شیلینگ 2006 تانزانیا (تک بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ 2006 تانزانیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 شیلینگ 2006 تانزانیا (جفت بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ 2006 تانزانیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10000 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)
اسکناس 10000 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)

180,000 تومان  120,000 تومان

   
اسکناس 10000 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)
اسکناس 10000 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)
اسکناس 20 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)
اسکناس 20 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20.000 شیلینگ تانزانیا
اسکناس 2000 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20.000 شیلینگ تانزانیا
اسکناس 2000 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)
اسکناس 50 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)

75,000 تومان  55,000 تومان

   
اسکناس 50 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)
اسکناس 50 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)
اسکناس 500 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)
اسکناس 500 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5000 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)
اسکناس 5000 شیلینگ تانزانیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5000 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)
اسکناس 5000 شیلینگ تانزانیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...