تانزانیا

 
اسکناس 100 شیلینگ تانزانیا
اسکناس 100 شیلینگ تانزانیا

فروخته شده
   
اسکناس 1000 شیلینگ 1993 تانزانیا
اسکناس 1000 شیلینگ 1993 تانزانیا

فروخته شده
   
اسکناس 1000 شیلینگ 2006 تانزانیا
اسکناس 1000 شیلینگ 2006 تانزانیا

فروخته شده
   
اسکناس 1000 شیلینگ تانزانیا
اسکناس 1000 شیلینگ تانزانیا

فروخته شده
 
 
اسکناس 10000 شیلینگ تانزانیا
اسکناس 10000 شیلینگ تانزانیا

فروخته شده
   
اسکناس 20 شیلینگ تانزانیا
اسکناس 20 شیلینگ تانزانیا

فروخته شده
   
اسکناس 20.000 شیلینگ تانزانیا
اسکناس 2000 شیلینگ تانزانیا

فروخته شده
   
اسکناس 50 شیلینگ تانزانیا
اسکناس 50 شیلینگ تانزانیا

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 شیلینگ تانزانیا
اسکناس 500 شیلینگ تانزانیا

فروخته شده
   
اسکناس 5000 شیلینگ تانزانیا
اسکناس 5000 شیلینگ تانزانیا

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...