جمهوری کنگو

نام کشور: کنگو
پایتخت: برازاویل
واحد پول: فرانک آفریقای مرکزی
معنی نام کشور: پادشاهی کنگو

نشان ملی:

 
اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو
اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو

فروخته شده
   
اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو
اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو

فروخته شده
   
اسکناس 500 فرانک جمهوری کنگو
اسکناس 500 فرانک جمهوری کنگو

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...