جمهوری کنگو

نام کشور: کنگو
پایتخت: برازاویل
واحد پول: فرانک آفریقای مرکزی
معنی نام کشور: پادشاهی کنگو

نشان ملی:

 
اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو (تک بانکی)
اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو (جفت بانکی)
اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو (تک بانکی)
اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو (جفت بانکی)
اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 فرانک جمهوری کنگو (تک بانکی)
اسکناس 500 فرانک جمهوری کنگو (تک بانکی)

105,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 500 فرانک جمهوری کنگو (جفت بانکی)
اسکناس 500 فرانک جمهوری کنگو (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...