زئیر

 
اسکناس 1 زئیر زئیر
اسکناس 1 زئیر زئیر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 زئیر زئیر
اسکناس 1 زئیر زئیر (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 ماکوتا نو  زئیر (تک بانکی)
اسکناس 10 ماکوتا نو زئیر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 ماکوتا نو  زئیر (جفت بانکی)
اسکناس 10 ماکوتا نو زئیر (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100.000 زئیر زئیر
اسکناس 100.000 زئیر زئیر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100.000 زئیر زئیر
اسکناس 100.000 زئیر زئیر (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10000 زئیر (تک بانکی)
اسکناس 10000 زئیر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10000 زئیر (جفت بانکی)
اسکناس 10000 زئیر (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 زئیر 1977 زئیر (تک بانکی)
اسکناس 5 زئیر 1977 زئیر (تک بانکی)

70,000 تومان

   
اسکناس 5 زئیر 1977 زئیر (جفت بانکی)
اسکناس 5 زئیر 1977 زئیر (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 زئیر 1979 زئیر (تک بانکی)
اسکناس 5 زئیر 1979 زئیر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 زئیر 1979 زئیر (جفت بانکی)
اسکناس 5 زئیر 1979 زئیر (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 زئیر زئیر
اسکناس 5 زئیر زئیر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 زئیر زئیر
اسکناس 5 زئیر زئیر (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 ماکوتا 1993 زئیر
اسکناس 5 ماکوتا 1993 زئیر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 ماکوتا 1993 زئیر
اسکناس 5 ماکوتا 1993 زئیر (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 ماکوتا 1980 زئیر (تک بانکی)
اسکناس 50 ماکوتا 1980 زئیر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 ماکوتا 1980 زئیر (جفت بانکی)
اسکناس 50 ماکوتا 1980 زئیر (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 ماکوتا زئیر
اسکناس 50 ماکوتا زئیر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 ماکوتا زئیر
اسکناس 50 ماکوتا زئیر (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5000 زئیرنو  زئیر (تک بانکی)
اسکناس 5000 زئیرنو زئیر (تک بانکی)

18,000 تومان

   
اسکناس 5000 زئیرنو  زئیر (جفت بانکی)
اسکناس 5000 زئیرنو زئیر (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...