زامبیا

نام کشور: زامبیا
پایتخت: لوساکا
واحد پول: کواچا
معنی نام کشور: بر گرفته از نام رود زامبزی

نشان ملی:

 
اسکناس 10 کواچا زامبیا
اسکناس 10 کواچا زامبیا

17,000 تومان  12,000 تومان

   
اسکناس 100 کواچا زامبیا
اسکناس 100 کواچا زامبیا

15,000 تومان  12,000 تومان

   
اسکناس 2 کواچا زامبیا
اسکناس 2 کواچا زامبیا

17,000 تومان  10,000 تومان

   
اسکناس 20 کواچا زامبیا
اسکناس 20 کواچا زامبیا

17,000 تومان  13,000 تومان

 
 
اسکناس 5 کواچا زامبیا
اسکناس 5 کواچا زامبیا

17,000 تومان  11,000 تومان

   
اسکناس 50 کواچا 1986 زامبیا
اسکناس 50 کواچا 1986 زامبیا

17,000 تومان  14,000 تومان

   
اسکناس 50 کواچا زامبیا
اسکناس 50 کواچا زامبیا

15,000 تومان  12,000 تومان

     
 
در حال بارگذاری...