زامبیا

نام کشور: زامبیا
پایتخت: لوساکا
واحد پول: کواچا
معنی نام کشور: بر گرفته از نام رود زامبزی

نشان ملی:

 
اسکناس 10 کواچا زامبیا
اسکناس 10 کواچا زامبیا (تک بانکی)

10,000 تومان

   
اسکناس 10 کواچا زامبیا
اسکناس 10 کواچا زامبیا (جفت بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 100 کواچا زامبیا
اسکناس 100 کواچا زامبیا (تک بانکی)

10,000 تومان

   
اسکناس 100 کواچا زامبیا
اسکناس 100 کواچا زامبیا (جفت بانکی)

20,000 تومان

 
 
اسکناس 2 کواچا زامبیا
اسکناس 2 کواچا زامبیا (تک بانکی)

8,000 تومان

   
اسکناس 2 کواچا زامبیا
اسکناس 2 کواچا زامبیا (جفت بانکی)

16,000 تومان

   
اسکناس 20 کواچا زامبیا
اسکناس 20 کواچا زامبیا (تک بانکی)

11,000 تومان

   
اسکناس 20 کواچا زامبیا
اسکناس 20 کواچا زامبیا (جفت بانکی)

22,000 تومان

 
 
اسکناس 5 کواچا زامبیا
اسکناس 5 کواچا زامبیا (تک بانکی)

8,000 تومان

   
اسکناس 5 کواچا زامبیا
اسکناس 5 کواچا زامبیا (جفت بانکی)

16,000 تومان

   
اسکناس 50 کواچا 1986 زامبیا (تک بانکی)
اسکناس 50 کواچا 1986 زامبیا (تک بانکی)

11,000 تومان

   
اسکناس 50 کواچا 1986 زامبیا (جفت بانکی)
اسکناس 50 کواچا 1986 زامبیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 کواچا زامبیا
اسکناس 50 کواچا زامبیا (تک بانکی)

9,000 تومان

   
اسکناس 50 کواچا زامبیا
اسکناس 50 کواچا زامبیا (جفت بانکی)

18,000 تومان

         
 
در حال بارگذاری...