زامبیا

نام کشور: زامبیا
پایتخت: لوساکا
واحد پول: کواچا
معنی نام کشور: بر گرفته از نام رود زامبزی

نشان ملی:

 
اسکناس 10 کواچا زامبیا
اسکناس 10 کواچا زامبیا

فروخته شده
   
اسکناس 100 کواچا زامبیا
اسکناس 100 کواچا زامبیا

فروخته شده
   
اسکناس 2 کواچا زامبیا
اسکناس 2 کواچا زامبیا

فروخته شده
   
اسکناس 20 کواچا زامبیا
اسکناس 20 کواچا زامبیا

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 کواچا زامبیا
اسکناس 5 کواچا زامبیا

فروخته شده
   
اسکناس 50 کواچا 1986 زامبیا
اسکناس 50 کواچا 1986 زامبیا

فروخته شده
   
اسکناس 50 کواچا زامبیا
اسکناس 50 کواچا زامبیا

فروخته شده
     
 
در حال بارگذاری...