زیمبابوه

 
اسکناس 1 دلار 2007 زیمبابوه
اسکناس 1 دلار 2007 زیمبابوه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دلار 2007 زیمبابوه
اسکناس 1 دلار 2007 زیمبابوه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار 2009 زیمبابوه
اسکناس 10 دلار 2009 زیمبابوه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دلار 2009 زیمبابوه
اسکناس 10 دلار 2009 زیمبابوه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10.000.000.000 دلار زیمبابوه (تک بانکی)
اسکناس 10.000.000.000 دلار زیمبابوه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10.000.000.000 دلار زیمبابوه (جفت بانکی)
اسکناس 10.000.000.000 دلار زیمبابوه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 دلار 2009 زیمبابوه
اسکناس 20 دلار 2009 زیمبابوه (تک بانکی)

18,000 تومان  12,000 تومان

   
اسکناس 20 دلار 2009 زیمبابوه
اسکناس 20 دلار 2009 زیمبابوه (جفت بانکی)

36,000 تومان  24,000 تومان

 
 
اسکناس 20.000.000.000 دلار 2008 زیمبابوه
اسکناس 20.000.000.000 دلار زیمبابوه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20.000.000.000 دلار 2008 زیمبابوه
اسکناس 20.000.000.000 دلار زیمبابوه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50.000.000.000 دلار زیمبابوه (تک بانکی)
اسکناس 50.000.000.000 دلار زیمبابوه (تک بانکی)

30,000 تومان

   
اسکناس 50.000.000.000 دلار زیمبابوه (جفت بانکی)
اسکناس 50.000.000.000 دلار زیمبابوه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 دلار 2006 زیمبابوه
اسکناس 500 دلار 2006 زیمبابوه (تک بانکی)

15,000 تومان  10,000 تومان

   
اسکناس 500 دلار 2006 زیمبابوه
اسکناس 500 دلار 2006 زیمبابوه (جفت بانکی)

30,000 تومان  20,000 تومان

         
 
در حال بارگذاری...