سوآزیلند

نام کشور: سوازیلند
پایتخت: لوبامبا
واحد پول: لیلانگنی
معنی نام کشور: سرزمین مردمان سوازی

 

 
اسکناس 10 امالانگنی 2006 سوآزیلند (تک بانکی)
اسکناس 10 امالانگنی 2006 سوآزیلند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 امالانگنی 2006 سوآزیلند (جفت بانکی)
اسکناس 10 امالانگنی 2006 سوآزیلند (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند (تک بانکی)
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند (جفت بانکی)
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 امالانگنی سوآزیلند (تک بانکی)
اسکناس 20 امالانگنی سوآزیلند (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 امالانگنی سوآزیلند (جفت بانکی)
اسکناس 20 امالانگنی سوآزیلند (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...