سودان

 
اسکناس 1 پوند سودان
اسکناس 1 پوند سودان (تک بانکی)

12,000 تومان

   
اسکناس 1 پوند سودان
اسکناس 1 پوند سودان (جفت بانکی)

24,000 تومان

   
اسکناس 1000 پوند 1989 سودان (تک بانکی)
اسکناس 1000 پوند 1989 سودان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 پوند 1989 سودان (جفت بانکی)
اسکناس 1000 پوند 1989 سودان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 پوند 2006 سودان (تک بانکی)
اسکناس 2 پوند 2006 سودان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 پوند 2006 سودان (جفت بانکی)
اسکناس 2 پوند 2006 سودان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 پوند سودان
اسکناس 2 پوند سودان (تک بانکی)

13,000 تومان

   
اسکناس 2 پوند سودان
اسکناس 2 پوند سودان (جفت بانکی)

26,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...