سومالی

 
اسکناس 1000 شیلینگ سومالی (تک بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ سومالی (تک بانکی)

17,000 تومان

   
اسکناس 1000 شیلینگ سومالی (جفت بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ سومالی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 شیلینگ سومالی
اسکناس 50 شیلینگ سومالی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 شیلینگ سومالی
اسکناس 50 شیلینگ سومالی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...