سومالی لند

 
اسکناس 1000 شیلینگ سومالی لند (تک بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ سومالی لند (تک بانکی)

18,000 تومان  14,000 تومان

   
اسکناس 1000 شیلینگ سومالی لند (جفت بانکی)
اسکناس 1000 شیلینگ سومالی لند (جفت بانکی)

36,000 تومان  28,000 تومان

   
اسکناس 500 شیلینگ سومالی لند (تک بانکی)
اسکناس 500 شیلینگ سومالی لند (تک بانکی)

15,000 تومان  12,000 تومان

   
اسکناس 500 شیلینگ سومالی لند (جفت بانکی)
اسکناس 500 شیلینگ سومالی لند (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...