سیرالئون

نام کشور: سیرالئون
پایتخت: فری تاون
واحد پول: لئون
معنی نام کشور: کوهستان شیر

نشان ملی:

 
اسکناس 1000 لئون 2006 سیرالئون
اسکناس 1000 لئون 2006 سیرالئون (تک بانکی)

21,500 تومان

   
اسکناس 1000 لئون 2006 سیرالئون (جفت بانکی)
اسکناس 1000 لئون 2006 سیرالئون (جفت بانکی)

43,000 تومان

   
اسکناس 1000 لئون 2010 سیرالئون
اسکناس 1000 لئون 2010 سیرالئون (تک بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 1000 لئون 2010 سیرالئون (جفت بانکی)
اسکناس 1000 لئون 2010 سیرالئون (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2000 لئون سیرالئون
اسکناس 2000 لئون سیرالئون (تک بانکی)

19,000 تومان

   
اسکناس 2000 لئون سیرالئون (جفت بانکی)
اسکناس 2000 لئون سیرالئون (جفت بانکی)

38,000 تومان

   
اسکناس 500 لئون سیرالئون
اسکناس 500 لئون سیرالئون (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 لئون سیرالئون (جفت بانکی)
اسکناس 500 لئون سیرالئون (جفت بانکی)

40,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...