غنا

نام کشور: غنا
پایتخت: آکرا
واحد پول: سدی
معنی نام کشور: نام پادشاهی باستانی

نشان ملی: 

 
اسکناس 10 سدی غنا (تک بانکی)
اسکناس 10 سدی غنا (تک بانکی)

70,000 تومان  50,000 تومان

   
اسکناس 10 سدی غنا (جفت بانکی)
اسکناس 10 سدی غنا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 سدی غنا (تک بانکی)
اسکناس 1000 سدی غنا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1000 سدی غنا (جفت بانکی)
اسکناس 1000 سدی غنا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10000 سدی غنا (تک بانکی)
اسکناس 10000 سدی غنا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10000 سدی غنا (جفت بانکی)
اسکناس 10000 سدی غنا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 سدی 1977 غنا (تک بانکی)
اسکناس 2 سدی 1977 غنا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 سدی 1977 غنا (جفت بانکی)
اسکناس 2 سدی 1977 غنا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 سدی غنا
اسکناس 2 سدی غنا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2 سدی غنا (جفت بانکی)
اسکناس 2 سدی غنا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 سدی غنا (تک بانکی)
اسکناس 200 سدی غنا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 سدی غنا (جفت بانکی)
اسکناس 200 سدی غنا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 2000 سدی غنا (تک بانکی)
اسکناس 2000 سدی غنا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 2000 سدی غنا (جفت بانکی)
اسکناس 2000 سدی غنا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 سدی غنا (تک بانکی)
اسکناس 50 سدی غنا (تک بانکی)

75,000 تومان  50,000 تومان

   
اسکناس 50 سدی غنا (جفت بانکی)
اسکناس 50 سدی غنا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5000 سدی غنا (تک بانکی)
اسکناس 5000 سدی غنا (تک بانکی)

120,000 تومان  80,000 تومان

   
اسکناس 5000 سدی غنا (جفت بانکی)
اسکناس 5000 سدی غنا (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...