لسوتو

نام کشور: لسوتو
پایتخت: ماسرو
واحد پول: لوتی
معنی نام کشور: سیاه یا تیره پوست

نشان ملی:

 
اسکناس 10 مالوتی 1990 لسوتو (تک بانکی)
اسکناس 10 مالوتی 1990 لسوتو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 مالوتی 1990 لسوتو (جفت بانکی)
اسکناس 10 مالوتی 1990 لسوتو (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 مالوتی 2010 لسوتو (تک بانکی)
اسکناس 10 مالوتی 2010 لسوتو (تک بانکی)

42,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 10 مالوتی 2010 لسوتو (جفت بانکی)
اسکناس 10 مالوتی 2010 لسوتو (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 مالوتی 2010 لسوتو (تک بانکی)
اسکناس 20 مالوتی 2010 لسوتو (تک بانکی)

68,000 تومان  47,000 تومان

   
اسکناس 20 مالوتی 2010 لسوتو (جفت بانکی)
اسکناس 20 مالوتی 2010 لسوتو (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 مالوتی لسوتو (تک بانکی)
اسکناس 5 مالوتی لسوتو (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 مالوتی لسوتو (جفت بانکی)
اسکناس 5 مالوتی لسوتو (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...