لیبریا

نام کشور: لیبریا
پایتخت: مانروویا
واحد پول: دلار لیبریا
معنی نام کشور: سرزمینی که بردگان سیاه آزاد شدند

نشان ملی:

 
اسکناس 10 دلار لیبریا
اسکناس 10 دلار لیبریا (تک بانکی)

22,000 تومان

   
اسکناس 10 دلار لیبریا
اسکناس 10 دلار لیبریا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 دلار لیبریا (تک بانکی)
اسکناس 100 دلار لیبریا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 دلار لیبریا (جفت بانکی)
اسکناس 100 دلار لیبریا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 دلار لیبریا (تک بانکی)
اسکناس 20 دلار لیبریا (تک بانکی)

45,000 تومان  30,000 تومان

   
اسکناس 20 دلار لیبریا (جفت بانکی)
اسکناس 20 دلار لیبریا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 دلار لیبریا (تک بانکی)
اسکناس 5 دلار لیبریا (تک بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 5 دلار لیبریا (جفت بانکی)
اسکناس 5 دلار لیبریا (جفت بانکی)

40,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...