لیبی

نام کشور: لیبی
پایتخت: طرابلس
واحد پول: دینار لیبی و درهم
معنی نام کشور: برگرفته از نام یونانی قوم بربر

نشان ملی:

 
اسکناس 1 دینار 2004 لیبی (تک بانکی)
اسکناس 1 دینار 2004 لیبی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دینار 2004 لیبی (جفت بانکی)
اسکناس 1 دینار 2004 لیبی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دینار 2013 لیبی (تک بانکی)
اسکناس 1 دینار 2013 لیبی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دینار 2013 لیبی (جفت بانکی)
اسکناس 1 دینار 2013 لیبی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1 دینار لیبی (تک بانکی)
اسکناس 1 دینار لیبی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دینار لیبی (جفت بانکی)
اسکناس 1 دینار لیبی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 دینار 1990 لیبی (تک بانکی)
اسکناس 1/2 دینار 1990 لیبی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 دینار 1990 لیبی (جفت بانکی)
اسکناس 1/2 دینار 1990 لیبی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1/2 دینار لیبی (تک بانکی)
اسکناس 1/2 دینار لیبی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 دینار لیبی (جفت بانکی)
اسکناس 1/2 دینار لیبی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1/4 دینار لیبی (تک بانکی)
اسکناس 1/4 دینار لیبی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1/4 دینار لیبی (جفت بانکی)
اسکناس 1/4 دینار لیبی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 دینار لیبی (تک بانکی)
اسکناس 10 دینار لیبی (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دینار لیبی (جفت بانکی)
اسکناس 10 دینار لیبی (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 دینار لیبی (تک بانکی)
اسکناس 5 دینار لیبی (تک بانکی)

75,000 تومان  60,000 تومان

   
اسکناس 5 دینار لیبی (جفت بانکی)
اسکناس 5 دینار لیبی (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...