مصر

 
اسکناس 1 پوند 1964 مصر (تک بانکی)
اسکناس 1 پوند 1964 مصر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند 1964 مصر (جفت بانکی)
اسکناس 1 پوند 1964 مصر (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند مصر
اسکناس 1 پوند مصر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند مصر
اسکناس 1 پوند مصر (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 قروش مصر
اسکناس 10 قروش مصر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 قروش مصر
اسکناس 10 قروش مصر (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 پوند 1972 مصر (تک بانکی)
اسکناس 10 پوند 1972 مصر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 پوند 1972 مصر (جفت بانکی)
اسکناس 10 پوند 1972 مصر (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 پیاستر مصر (تک بانکی)
اسکناس 10 پیاستر مصر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 پیاستر مصر (جفت بانکی)
اسکناس 10 پیاستر مصر (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 25 پیاستر 1978 مصر (تک بانکی)
اسکناس 25 پیاستر 1978 مصر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 25 پیاستر 1978 مصر (جفت بانکی)
اسکناس 25 پیاستر 1978 مصر (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 25 پیاستر مصر (تک بانکی)
اسکناس 25 پیاستر مصر (تک بانکی)

13,000 تومان  7,000 تومان

   
اسکناس 25 پیاستر مصر (جفت بانکی)
اسکناس 25 پیاستر مصر (جفت بانکی)

26,000 تومان  14,000 تومان

   
اسکناس 5 پوند 1978 مصر (تک بانکی)
اسکناس 5 پوند 1978 مصر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 پوند 1978 مصر (جفت بانکی)
اسکناس 5 پوند 1978 مصر (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 پوند 2009 مصر (تک بانکی)
اسکناس 5 پوند 2009 مصر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 پوند 2009 مصر (جفت بانکی)
اسکناس 5 پوند 2009 مصر (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 پیاستر مصر (تک بانکی)
اسکناس 5 پیاستر مصر (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 پیاستر مصر (جفت بانکی)
اسکناس 5 پیاستر مصر (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 پیاستر مصر (تک بانکی)
اسکناس 50 پیاستر مصر (تک بانکی)

13,000 تومان  6,000 تومان

   
اسکناس 50 پیاستر مصر (جفت بانکی)
اسکناس 50 پیاستر مصر (جفت بانکی)

26,000 تومان  12,000 تومان

         
 
در حال بارگذاری...