موریس

نام کشور: موریس
پایتخت: پورت لوئیس
واحد پول: روپیه موریس
معنی نام کشور: نام شاهزاده هلند

نشان ملی:

 
اسکناس 25 روپیه 2013 موریس (تک بانکی)
اسکناس 25 روپیه 2013 موریس (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 25 روپیه 2013 موریس (جفت بانکی)
اسکناس 25 روپیه 2013 موریس (جفت بانکی)

54,000 تومان

   
اسکناس 25 روپیه موریس (تک بانکی)
اسکناس 25 روپیه موریس (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 25 روپیه موریس (جفت بانکی)
اسکناس 25 روپیه موریس (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...