موزامبیک

 
اسکناس 100 اسکودوس 1976 موزامبیک
اسکناس 100 اسکودوس 1976 موزامبیک (تک بانکی)

9,000 تومان

   
اسکناس 100 اسکودوس 1976 موزامبیک
اسکناس 100 اسکودوس 1976 موزامبیک (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 متیکای موزامبیک
اسکناس 100 متیکای موزامبیک (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 متیکای موزامبیک
اسکناس 100 متیکای موزامبیک (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 متیکای موزامبیک
اسکناس 1000 متیکای موزامبیک (تک بانکی)

15,000 تومان

   
اسکناس 1000 متیکای موزامبیک
اسکناس 1000 متیکای موزامبیک (جفت بانکی)

30,000 تومان

   
اسکناس 20 متیکای موزامبیک
اسکناس 20 متیکای موزامبیک (تک بانکی)

16,000 تومان

   
اسکناس 20 متیکای موزامبیک
اسکناس 20 متیکای موزامبیک (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 متیکای 1986 موزامبیک
اسکناس 50 متیکای 1986 موزامبیک (تک بانکی)

8,000 تومان

   
اسکناس 50 متیکای 1986 موزامبیک
اسکناس 50 متیکای 1986 موزامبیک (جفت بانکی)

16,000 تومان

   
اسکناس 500 اسکودوس 1976 موزامبیک
اسکناس 500 اسکودوس 1976 موزامبیک (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 اسکودوس 1976 موزامبیک
اسکناس 500 اسکودوس 1976 موزامبیک (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 متیکای 1991 موزامبیک (تک بانکی)
اسکناس 500 متیکای 1991 موزامبیک (تک بانکی)

13,000 تومان

   
اسکناس 500 متیکای 1991 موزامبیک (جفت بانکی)
اسکناس 500 متیکای 1991 موزامبیک (جفت بانکی)

26,000 تومان

   
اسکناس 500 متیکای موزامبیک (تک بانکی)
اسکناس 500 متیکای موزامبیک (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 متیکای موزامبیک (جفت بانکی)
اسکناس 500 متیکای موزامبیک (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5000 متیکای 1989 موزامبیک (تک بانکی)
اسکناس 5000 متیکای 1989 موزامبیک (تک بانکی)

17,000 تومان

   
اسکناس 5000 متیکای 1989 موزامبیک (جفت بانکی)
اسکناس 5000 متیکای 1989 موزامبیک (جفت بانکی)

34,000 تومان

   
اسکناس 5000 متیکای 1991 موزامبیک (تک بانکی)
اسکناس 5000 متیکای 1991 موزامبیک (تک بانکی)

15,000 تومان

   
اسکناس 5000 متیکای 1991 موزامبیک (جفت بانکی)
اسکناس 5000 متیکای 1991 موزامبیک (جفت بانکی)

30,000 تومان

 
 
اسکناس 50000 متیکای موزامبیک (تک بانکی)
اسکناس 50000 متیکای موزامبیک (تک بانکی)

10,000 تومان

   
اسکناس 50000 متیکای موزامبیک (جفت بانکی)
اسکناس 50000 متیکای موزامبیک (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...