نیجریه

 
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه (تک بانکی)

7,000 تومان

   
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه (جفت بانکی)

14,000 تومان

   
اسکناس 100 نایرا نیجریه (تک بانکی)
اسکناس 100 نایرا نیجریه (تک بانکی)

20,000 تومان

   
اسکناس 100 نایرا نیجریه (جفت بانکی)
اسکناس 100 نایرا نیجریه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 200 نایرا نیجریه (تک بانکی)
اسکناس 200 نایرا نیجریه (تک بانکی)

32,000 تومان

   
اسکناس 200 نایرا نیجریه (جفت بانکی)
اسکناس 200 نایرا نیجریه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه (تک بانکی)

12,000 تومان

   
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه (تک بانکی)

8,000 تومان

   
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه (جفت بانکی)

16,000 تومان

   
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه (تک بانکی)

6,000 تومان

   
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه (جفت بانکی)

12,000 تومان

 
 
اسکناس 50 کوبو 1978 نیجریه (تک بانکی)
اسکناس 50 کوبو 1978 نیجریه (تک بانکی)

50,000 تومان

   
اسکناس 50 کوبو 1978 نیجریه (جفت بانکی)
اسکناس 50 کوبو 1978 نیجریه (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...