نیجریه

 
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه (تک بانکی)

5,000 تومان

   
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه (جفت بانکی)

10,000 تومان

   
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه (جفت بانکی)

14,000 تومان

 
 
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه (تک بانکی)

5,000 تومان

   
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه (جفت بانکی)

10,000 تومان

   
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه (تک بانکی)

4,500 تومان

   
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه (جفت بانکی)

9,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...