نیجریه

 
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه

17,000 تومان  12,000 تومان

   
اسکناس 100 نایرا نیجریه
اسکناس 100 نایرا نیجریه

فروخته شده
   
اسکناس 200 نایرا نیجریه
اسکناس 200 نایرا نیجریه

فروخته شده
   
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه

25,000 تومان  20,000 تومان

 
 
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه

20,000 تومان  14,000 تومان

   
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه

17,000 تومان  11,000 تومان

   
اسکناس 50 کوبو 1978 نیجریه
اسکناس 50 کوبو 1978 نیجریه

120,000 تومان  95,000 تومان

     
 
در حال بارگذاری...