نیجریه

 
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه (تک بانکی)

15,000 تومان  8,000 تومان

   
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه (تک بانکی)

20,000 تومان  10,000 تومان

   
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه (تک بانکی)

21,000 تومان  15,000 تومان

   
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه (تک بانکی)

17,000 تومان  10,000 تومان

 
 
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه (جفت بانکی)

34,000 تومان  20,000 تومان

   
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه (جفت بانکی)

30,000 تومان  16,000 تومان

   
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه (جفت بانکی)

40,000 تومان  20,000 تومان

   
اسکناس 50 کوبو 1978 نیجریه (تک بانکی)
اسکناس 50 کوبو 1978 نیجریه (تک بانکی)

105,000 تومان  70,000 تومان

 
 
اسکناس 100 نایرا نیجریه (تک بانکی)
اسکناس 100 نایرا نیجریه (تک بانکی)

38,000 تومان  25,000 تومان

   
اسکناس 200 نایرا نیجریه (تک بانکی)
اسکناس 200 نایرا نیجریه (تک بانکی)

53,000 تومان  38,000 تومان

   
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه (جفت بانکی)

42,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 50 کوبو 1978 نیجریه (جفت بانکی)
اسکناس 50 کوبو 1978 نیجریه (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 نایرا نیجریه (جفت بانکی)
اسکناس 100 نایرا نیجریه (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 نایرا نیجریه (جفت بانکی)
اسکناس 200 نایرا نیجریه (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...