چاد

نام کشور: چاد
پایتخت: انجامنا
واحد پول: فرانک
معنی نام کشور: دریاچه چاد

نشان ملی:

 
اسکناس 1000 فرانک چاد
اسکناس 1000 فرانک چاد

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...