کامرون

نام کشور: کامرون
پایتخت: پائونده
واحد پول: فرانک آفریقای غربی
معنی نام کشور: رود میگو

نشان ملی:

 
اسکناس 500 فرانک کامرون (تک بانکی)
اسکناس 500 فرانک کامرون (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 فرانک کامرون (جفت بانکی)
اسکناس 500 فرانک کامرون (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...