کنگو

نام کشور: کنگو
پایتخت: کینشازا
واحد پول: فرانک کنگو
نشان ملی:

 
اسکناس 1 سنتایم کنگو
اسکناس 1 سنتایم کنگو

28,000 تومان

   
اسکناس 10 سنتایم کنگو
اسکناس 10 سنتایم کنگو

فروخته شده
   
اسکناس 10 فرانک کنگو
اسکناس 10 فرانک کنگو

فروخته شده
   
اسکناس 100 فرانک کنگو
اسکناس 100 فرانک کنگو

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 فرانک 1964 کنگو
اسکناس 1000 فرانک 1964 کنگو

فروخته شده
   
اسکناس 1000 فرانک کنگو
اسکناس 1000 فرانک کنگو

فروخته شده
   
اسکناس 20 سنتایم کنگو
اسکناس 20 سنتایم کنگو

32,000 تومان

   
اسکناس 20 فرانک کنگو
اسکناس 20 فرانک کنگو

35,000 تومان

 
 
اسکناس 200 فرانک کنگو
اسکناس 200 فرانک کنگو

فروخته شده
   
اسکناس 5 سنتایم کنگو
اسکناس 5 سنتایم کنگو

فروخته شده
   
اسکناس 50 فرانک کنگو
اسکناس 50 فرانک کنگو

فروخته شده
   
اسکناس 500 فرانک 2010 کنگو
اسکناس 500 فرانک 2010 کنگو

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 فرانک کنگو
اسکناس 500 فرانک کنگو

فروخته شده
             
 
در حال بارگذاری...