کنگو

نام کشور: کنگو
پایتخت: کینشازا
واحد پول: فرانک کنگو
نشان ملی:

 
اسکناس 1 سنتایم کنگو
اسکناس 1 سنتایم کنگو

17,000 تومان  14,000 تومان

   
اسکناس 100 فرانک کنگو
اسکناس 100 فرانک کنگو

17,000 تومان  15,000 تومان

   
اسکناس 20 سنتایم کنگو
اسکناس 20 سنتایم کنگو

17,000 تومان  15,000 تومان

   
اسکناس 20 فرانک کنگو
اسکناس 20 فرانک کنگو

17,000 تومان  15,000 تومان

 
 
اسکناس 200 فرانک کنگو
اسکناس 200 فرانک کنگو

25,000 تومان  22,000 تومان

   
اسکناس 50 فرانک کنگو
اسکناس 50 فرانک کنگو

20,000 تومان  15,000 تومان

   
اسکناس 500 فرانک 2010 کنگو
اسکناس 500 فرانک 2010 کنگو

85,000 تومان  70,000 تومان

   
اسکناس 500 فرانک کنگو
اسکناس 500 فرانک کنگو

35,000 تومان  30,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...