کنگو

نام کشور: کنگو
پایتخت: کینشازا
واحد پول: فرانک کنگو
نشان ملی:

 
اسکناس 1 سنتایم کنگو
اسکناس 1 سنتایم کنگو (تک بانکی)

15,000 تومان  10,000 تومان

   
اسکناس 1 سنتایم کنگو (جفت بانکی)
اسکناس 1 سنتایم کنگو (جفت بانکی)

30,000 تومان  20,000 تومان

   
اسکناس 100 فرانک کنگو (تک بانکی)
اسکناس 100 فرانک کنگو (تک بانکی)

15,000 تومان  12,000 تومان

   
اسکناس 100 فرانک کنگو (جفت بانکی)
اسکناس 100 فرانک کنگو (جفت بانکی)

30,000 تومان  24,000 تومان

 
 
اسکناس 1000 فرانک کنگو (جفت بانکی)
اسکناس 1000 فرانک کنگو (جفت بانکی)

90,000 تومان  70,000 تومان

   
اسکناس 20 سنتایم کنگو
اسکناس 20 سنتایم کنگو (تک بانکی)

15,000 تومان  11,000 تومان

   
اسکناس 20 سنتایم کنگو
اسکناس 20 سنتایم کنگو (جفت بانکی)

30,000 تومان  22,000 تومان

   
اسکناس 20 فرانک کنگو
اسکناس 20 فرانک کنگو (تک بانکی)

15,000 تومان  11,000 تومان

 
 
اسکناس 20 فرانک کنگو
اسکناس 20 فرانک کنگو (جفت بانکی)

30,000 تومان  22,000 تومان

   
اسکناس 200 فرانک کنگو (تک بانکی)
اسکناس 200 فرانک کنگو (تک بانکی)

25,000 تومان  20,000 تومان

   
اسکناس 50 فرانک کنگو
اسکناس 50 فرانک کنگو (تک بانکی)

15,000 تومان  12,000 تومان

   
اسکناس 500 فرانک کنگو (تک بانکی)
اسکناس 500 فرانک 2010 کنگو (تک بانکی)

75,000 تومان  50,000 تومان

 
 
اسکناس 500 فرانک کنگو (تک بانکی)
اسکناس 500 فرانک کنگو (تک بانکی)

30,000 تومان  24,000 تومان

             
 
در حال بارگذاری...