کنیا

 
اسکناس 10 شیلینگ 1978 کنیا (تک بانکی)
اسکناس 10 شیلینگ 1978 کنیا (تک بانکی)

52,000 تومان  38,000 تومان

   
اسکناس 10 شیلینگ 1978 کنیا (جفت بانکی)
اسکناس 10 شیلینگ 1978 کنیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 شیلینگ 1978 کنیا (تک بانکی)
اسکناس 100 شیلینگ 1978 کنیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 شیلینگ 1978 کنیا (جفت بانکی)
اسکناس 100 شیلینگ 1978 کنیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 شیلینگ 2009 کنیا (تک بانکی)
اسکناس 100 شیلینگ 2009 کنیا (تک بانکی)

35,000 تومان  30,000 تومان

   
اسکناس 100 شیلینگ 2009 کنیا (جفت بانکی)
اسکناس 100 شیلینگ 2009 کنیا (جفت بانکی)

70,000 تومان  60,000 تومان

   
اسکناس 200 شیلینگ 2010 کنیا (تک بانکی)
اسکناس 200 شیلینگ 2010 کنیا (تک بانکی)

65,000 تومان  50,000 تومان

   
اسکناس 200 شیلینگ 2010 کنیا (جفت بانکی)
اسکناس 200 شیلینگ 2010 کنیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 شیلینگ 2000 کنیا (تک بانکی)
اسکناس 50 شیلینگ 2000 کنیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 شیلینگ 2000 کنیا (جفت بانکی)
اسکناس 50 شیلینگ 2000 کنیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 شیلینگ 2010 کنیا (تک بانکی)
اسکناس 50 شیلینگ 2010 کنیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 شیلینگ 2010 کنیا (جفت بانکی)
اسکناس 50 شیلینگ 2010 کنیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...