کنیا

 
اسکناس 10 شیلینگ 1978 کنیا
اسکناس 10 شیلینگ 1978 کنیا

60,000 تومان  50,000 تومان

   
اسکناس 100 شیلینگ 1978 کنیا
اسکناس 100 شیلینگ 1978 کنیا

فروخته شده
   
اسکناس 100 شیلینگ 2009 کنیا
اسکناس 100 شیلینگ 2009 کنیا

40,000 تومان

   
اسکناس 200 شیلینگ 2010 کنیا
اسکناس 200 شیلینگ 2010 کنیا

70,000 تومان  60,000 تومان

 
 
اسکناس 50 شیلینگ 2000 کنیا
اسکناس 50 شیلینگ 2000 کنیا

فروخته شده
   
اسکناس 50 شیلینگ 2010 کنیا
اسکناس 50 شیلینگ 2010 کنیا

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...