کیپ ورد

نام کشور: کیپ ورد
پایتخت: پرایا
واحد پول: اسکودو
معنی نام کشور: نام دماغه ای در آفریقای غربی (دماغه سبز)

نشان ملی:

 
اسکناس 200 اسکودو کیپ ورد
اسکناس 200 اسکودو کیپ ورد (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 اسکودو کیپ ورد (جفت بانکی)
اسکناس 200 اسکودو کیپ ورد (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 اسکودو کیپ ورد (تک بانکی)
اسکناس 500 اسکودو کیپ ورد (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 اسکودو کیپ ورد (جفت بانکی)
اسکناس 500 اسکودو کیپ ورد (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...