گامبیا

نام کشور: گامبیا
پایتخت: بانجول
واحد پول: دالاسی
معنی نام کشور: برگرفته از نام رود گامبیا(تجارت)

نشان ملی:

 
اسکناس 10 دالاسی 2006 گامبیا
اسکناس 10 دالاسی 2006 گامبیا (تک بانکی)

23,000 تومان  20,000 تومان

   
اسکناس 10 دالاسی 2006 گامبیا (جفت بانکی)
اسکناس 10 دالاسی 2006 گامبیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دالاسی 2015 گامبیا
اسکناس 10 دالاسی 2015 گامبیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 10 دالاسی 2015 گامبیا (جفت بانکی)
اسکناس 10 دالاسی 2015 گامبیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 100 دالاسی 2006 گامبیا
اسکناس 100 دالاسی 2006 گامبیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 100 دالاسی 2006 گامبیا (جفت بانکی)
اسکناس 100 دالاسی 2006 گامبیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 دالاسی 2014 گامبیا
اسکناس 20 دالاسی 2014 گامبیا (تک بانکی)

37,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 20 دالاسی 2014 گامبیا
اسکناس 20 دالاسی 2014 گامبیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 دالاسی 2015 گامبیا
اسکناس 20 دالاسی 2015 گامبیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 20 دالاسی 2015 گامبیا
اسکناس 20 دالاسی 2015 گامبیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 25 دالاسی گامبیا (تک بانکی)
اسکناس 25 دالاسی گامبیا (تک بانکی)

60,000 تومان  38,000 تومان

   
اسکناس 25 دالاسی گامبیا (جفت بانکی)
اسکناس 25 دالاسی گامبیا (جفت بانکی)

120,000 تومان  76,000 تومان

 
 
اسکناس 5 دالاسی 2006 گامبیا
اسکناس 5 دالاسی 2006 گامبیا (تک بانکی)

20,000 تومان 

فروخته شده
   
اسکناس 5 دالاسی 2006 گامبیا (جفت بانکی)
اسکناس 5 دالاسی 2006 گامبیا (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 دالاسی 2015 گامبیا
اسکناس 5 دالاسی 2015 گامبیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 5 دالاسی 2015 گامبیا (جفت بانکی)
اسکناس 5 دالاسی 2015 گامبیا (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 دالاسی 2006 گامبیا
اسکناس 50 دالاسی 2006 گامبیا (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 دالاسی 2006 گامبیا (جفت بانکی)
اسکناس 50 دالاسی 2006 گامبیا (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...