آفریقای مرکزی

 
اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو
اسکناس 1000 فرانک جمهوری کنگو

فروخته شده
   
اسکناس 1000 فرانک چاد
اسکناس 1000 فرانک چاد

فروخته شده
   
اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو
اسکناس 500 فرانک 1994 جمهوری کنگو

فروخته شده
   
اسکناس 500 فرانک کامرون
اسکناس 500 فرانک کامرون

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...