الجزایر

نام کشور: الجزایر
پایتخت: الجزیره
واحد پول: دینار الجزایر
معنی نام کشور: جزیره ها

نشان ملی:

 
اسکناس 20 دینار الجزایر
اسکناس 20 دینار الجزایر

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...