اوگاندا

 
اسکناس 100 شیلینگ  1973 اوگاندا
اسکناس 100 شیلینگ 1973 اوگاندا

فروخته شده
   
اسکناس 100 شیلینگ  1979 اوگاندا
اسکناس 100 شیلینگ 1979 اوگاندا

فروخته شده
   
اسکناس 1000 شیلینگ  1986 اوگاندا
اسکناس 1000 شیلینگ 1986 اوگاندا

فروخته شده
   
اسکناس 1000 شیلینگ 2010 اوگاندا
اسکناس 1000 شیلینگ 2010 اوگاندا

فروخته شده
 
 
اسکناس 1000 شیلینگ اوگاندا
اسکناس 1000 شیلینگ اوگاندا

فروخته شده
   
اسکناس 20 شیلینگ  1973 اوگاندا
اسکناس 20 شیلینگ 1973 اوگاندا

فروخته شده
   
اسکناس 50 شیلینگ  1998 اوگاندا
اسکناس 50 شیلینگ 1998 اوگاندا

فروخته شده
   
اسکناس 500 شیلینگ  1986 اوگاندا
اسکناس 500 شیلینگ 1986 اوگاندا

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...