زئیر

 
اسکناس 1 زئیر زئیر
اسکناس 1 زئیر زئیر

فروخته شده
   
اسکناس 10 ماکوتا نو  زئیر
اسکناس 10 ماکوتا نو زئیر

فروخته شده
   
اسکناس 100.000 زئیر زئیر
اسکناس 100.000 زئیر زئیر

فروخته شده
   
اسکناس 10000 زئیر
اسکناس 10000 زئیر

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 زئیر 1977 زئیر
اسکناس 5 زئیر 1977 زئیر

فروخته شده
   
اسکناس 5 زئیر 1979 زئیر
اسکناس 5 زئیر 1979 زئیر

فروخته شده
   
اسکناس 5 زئیر زئیر
اسکناس 5 زئیر زئیر

فروخته شده
   
اسکناس 5 ماکوتا 1993 زئیر
اسکناس 5 ماکوتا 1993 زئیر

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 ماکوتا 1980 زئیر
اسکناس 50 ماکوتا 1980 زئیر

فروخته شده
   
اسکناس 50 ماکوتا زئیر
اسکناس 50 ماکوتا زئیر

فروخته شده
   
اسکناس 5000 زئیرنو  زئیر
اسکناس 5000 زئیرنو زئیر

فروخته شده
     
 
در حال بارگذاری...