سائوتومه

نام کشور: سائوتومه و پرینسیپ
پایتخت: سائوتومه
واحد پول: دوبرا
معنی نام کشور: نامی پرتغالی

نشان ملی:

 
اسکناس 1000 دوبرا سائوتومه
اسکناس 1000 دوبرا سائوتومه

فروخته شده
   
اسکناس 10000 دوبرا سائوتومه
اسکناس 10000 دوبرا سائوتومه

فروخته شده
   
اسکناس 20000 دوبرا سائوتومه
اسکناس 20000 دوبرا سائوتومه

فروخته شده
   
اسکناس 500 دوبرا 1989 سائوتومه (جفت بانکی)
اسکناس 500 دوبرا 1988 سائوتومه

فروخته شده
 
 
اسکناس 500 دوبرا 1993 سائوتومه
اسکناس 500 دوبرا 1993 سائوتومه

فروخته شده
   
اسکناس 5000 دوبرا سائوتومه
اسکناس 5000 دوبرا سائوتومه

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...