سوآزیلند

نام کشور: سوازیلند
پایتخت: لوبامبا
واحد پول: لیلانگنی
معنی نام کشور: سرزمین مردمان سوازی

 

 
اسکناس 10 امالانگنی 2006 سوآزیلند
اسکناس 10 امالانگنی 2006 سوآزیلند

فروخته شده
   
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند
اسکناس 10 امالانگنی سوآزیلند

فروخته شده
   
اسکناس 20 امالانگنی سوآزیلند
اسکناس 20 امالانگنی سوآزیلند

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...