غنا

نام کشور: غنا
پایتخت: آکرا
واحد پول: سدی
معنی نام کشور: نام پادشاهی باستانی

نشان ملی: 

 
اسکناس 10 سدی غنا
اسکناس 10 سدی غنا

فروخته شده
   
اسکناس 1000 سدی غنا
اسکناس 1000 سدی غنا

فروخته شده
   
اسکناس 10000 سدی غنا
اسکناس 10000 سدی غنا

فروخته شده
   
اسکناس 2 سدی 1977 غنا
اسکناس 2 سدی 1977 غنا

فروخته شده
 
 
اسکناس 2 سدی غنا
اسکناس 2 سدی غنا

فروخته شده
   
اسکناس 200 سدی غنا
اسکناس 200 سدی غنا

فروخته شده
   
اسکناس 2000 سدی غنا
اسکناس 2000 سدی غنا

فروخته شده
   
اسکناس 50 سدی غنا
اسکناس 50 سدی غنا

فروخته شده
 
 
اسکناس 5000 سدی غنا
اسکناس 5000 سدی غنا

فروخته شده
             
 
در حال بارگذاری...