لسوتو

نام کشور: لسوتو
پایتخت: ماسرو
واحد پول: لوتی
معنی نام کشور: سیاه یا تیره پوست

نشان ملی:

 
اسکناس 10 مالوتی 1990 لسوتو
اسکناس 10 مالوتی 1990 لسوتو

فروخته شده
   
اسکناس 10 مالوتی 2010 لسوتو
اسکناس 10 مالوتی 2010 لسوتو

فروخته شده
   
اسکناس 20 مالوتی 2010 لسوتو
اسکناس 20 مالوتی 2010 لسوتو

فروخته شده
   
اسکناس 5 مالوتی لسوتو
اسکناس 5 مالوتی لسوتو

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...