لیبی

نام کشور: لیبی
پایتخت: طرابلس
واحد پول: دینار لیبی و درهم
معنی نام کشور: برگرفته از نام یونانی قوم بربر

نشان ملی:

 
اسکناس 1 دینار 2004 لیبی
اسکناس 1 دینار 2004 لیبی

فروخته شده
   
اسکناس 1 دینار 2013 لیبی
اسکناس 1 دینار 2013 لیبی

فروخته شده
   
اسکناس 1 دینار لیبی
اسکناس 1 دینار لیبی

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 دینار 1990 لیبی
اسکناس 1/2 دینار 1990 لیبی

فروخته شده
 
 
اسکناس 1/2 دینار لیبی
اسکناس 1/2 دینار لیبی

فروخته شده
   
اسکناس 1/4 دینار لیبی
اسکناس 1/4 دینار لیبی

فروخته شده
   
اسکناس 10 دینار لیبی
اسکناس 10 دینار لیبی

فروخته شده
   
اسکناس 5 دینار لیبی
اسکناس 5 دینار لیبی

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...