مصر

 
اسکناس 1 پوند 1964 مصر
اسکناس 1 پوند 1964 مصر

فروخته شده
   
اسکناس 1 پوند مصر
اسکناس 1 پوند مصر

فروخته شده
   
اسکناس 10 قروش مصر
اسکناس 10 قروش مصر

فروخته شده
   
اسکناس 10 پوند 1972 مصر
اسکناس 10 پوند 1972 مصر

فروخته شده
 
 
اسکناس 10 پیاستر مصر (جفت بانکی)
اسکناس 10 پیاستر مصر (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 25 پیاستر 1978 مصر
اسکناس 25 پیاستر 1978 مصر

فروخته شده
   
اسکناس 25 پیاستر مصر
اسکناس 25 پیاستر مصر

فروخته شده
   
اسکناس 5 پوند 1978 مصر
اسکناس 5 پوند 1978 مصر

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 پوند 2009 مصر
اسکناس 5 پوند 2009 مصر

فروخته شده
   
اسکناس 5 پیاستر مصر (جفت بانکی)
اسکناس 5 پیاستر مصر (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 50 پیاستر مصر
اسکناس 50 پیاستر مصر

فروخته شده
     
 
در حال بارگذاری...