موریتانی

نام کشور: موریتانی
پایتخت: نوآکشوت
واحد پول: اوگوئیا
معنی نام کشور: اقوام بربر مور

نشان ملی:

 
اسکناس 100 اوقیه موریتانی
اسکناس 100 اوقیه موریتانی

فروخته شده
   
اسکناس 200 اوقیه موریتانی
اسکناس 200 اوقیه موریتانی

فروخته شده
   
اسکناس 500 اوقیه موریتانی
اسکناس 500 اوقیه موریتانی

فروخته شده
 
 
در حال بارگذاری...