نیجریه

 
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 10 نایرا 2009 نیجریه

فروخته شده
   
اسکناس 100 نایرا نیجریه
اسکناس 100 نایرا نیجریه

فروخته شده
   
اسکناس 200 نایرا نیجریه
اسکناس 200 نایرا نیجریه

فروخته شده
   
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2005 نیجریه

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2006 نیجریه

فروخته شده
   
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه
اسکناس 5 نایرا 2009 نیجریه

فروخته شده
   
اسکناس 50 کوبو 1978 نیجریه
اسکناس 50 کوبو 1978 نیجریه

فروخته شده
     
 
در حال بارگذاری...