گامبیا

نام کشور: گامبیا
پایتخت: بانجول
واحد پول: دالاسی
معنی نام کشور: برگرفته از نام رود گامبیا(تجارت)

نشان ملی:

 
اسکناس 10 دالاسی 2006 گامبیا
اسکناس 10 دالاسی 2006 گامبیا

فروخته شده
   
اسکناس 10 دالاسی 2015 گامبیا
اسکناس 10 دالاسی 2015 گامبیا

فروخته شده
   
اسکناس 100 دالاسی 2006 گامبیا
اسکناس 100 دالاسی 2006 گامبیا

فروخته شده
   
اسکناس 20 دالاسی 2014 گامبیا
اسکناس 20 دالاسی 2014 گامبیا

فروخته شده
 
 
اسکناس 20 دالاسی 2015 گامبیا
اسکناس 20 دالاسی 2015 گامبیا

فروخته شده
   
اسکناس 25 دالاسی گامبیا
اسکناس 25 دالاسی گامبیا

فروخته شده
   
اسکناس 5 دالاسی 2006 گامبیا
اسکناس 5 دالاسی 2006 گامبیا

فروخته شده
   
اسکناس 5 دالاسی 2015 گامبیا
اسکناس 5 دالاسی 2015 گامبیا

فروخته شده
 
 
اسکناس 50 دالاسی 2006 گامبیا
اسکناس 50 دالاسی 2006 گامبیا

فروخته شده
             
 
در حال بارگذاری...