اردن

نام کشور: اردن
پایتخت: امان
واحد پول: دینار اردن
معنی نام کشور: پایین امده

نشان ملی:

 
اسکناس 1 دینار 1996 اردن (تک بانکی)
اسکناس 1 دینار 1996 اردن (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دینار 1996 اردن (جفت بانکی)
اسکناس 1 دینار 1996 اردن (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دینار اردن (تک بانکی)
اسکناس 1 دینار اردن (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1 دینار اردن (جفت بانکی)
اسکناس 1 دینار اردن (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 1/2 دینار اردن (تک بانکی)
اسکناس 1/2 دینار اردن (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 1/2 دینار اردن (جفت بانکی)
اسکناس 1/2 دینار اردن (جفت بانکی)

فروخته شده
         
 
در حال بارگذاری...