ازبکستان

 
اسکناس 1000 سوم ازبکستان (تک بانکی)
اسکناس 1000 سوم ازبکستان (تک بانکی)

15,000 تومان

   
اسکناس 1000 سوم ازبکستان (جفت بانکی)
اسکناس 1000 سوم ازبکستان (جفت بانکی)

30,000 تومان

   
اسکناس 200 سوم ازبکستان
اسکناس 200 سوم ازبکستان (تک بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 200 سوم ازبکستان
اسکناس 200 سوم ازبکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
 
 
اسکناس 5 سوم ازبکستان (تک بانکی)
اسکناس 5 سوم ازبکستان (تک بانکی)

7,000 تومان

   
اسکناس 5 سوم ازبکستان (جفت بانکی)
اسکناس 5 سوم ازبکستان (جفت بانکی)

فروخته شده
   
اسکناس 500 سوم ازبکستان
اسکناس 500 سوم ازبکستان (تک بانکی)

10,000 تومان

   
اسکناس 500 سوم ازبکستان
اسکناس 500 سوم ازبکستان (جفت بانکی)

20,000 تومان

 
 
در حال بارگذاری...